Welkom op de website van actiecomité ZONNEPANEE

 

 

UPDATE: GOED NIEUWS!

MAANDAG 12/02/2018

 

Na een periode van hard werken, handtekeningenlijsten, inspraak, bezwaarschriften en veel overleg werd op 11 januari j.l. bekend dat de voorlopige vergunningen zijn ingetrokken en dat er geen subsidie is verstrekt.

 

Heel veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet de afgelopen maanden, de betrokkenheid was groot. We blijven natuurlijk alert maar zijn vanaf nu vooral actief betrokken bij het proces om van Tiel een duurzame gemeente te maken. Concreet betekent dit, dat er een commissie gaat onderzoeken welke mogelijkheden en middelen er zijn en op welke locatie deze binnen de gemeente Tiel eventueel toegepast kunnen worden.

 

__________

 

 

Twee zonnepanelenparken, samen zo’n 80 voetbalvelden groot. In een agrarisch en beschermd natuurgebied met een hoge historische landschapswaarde, langs de Linge. In een aantal gevallen zelfs grenzend aan woningen. Het past niet in het bestemmingsplan en het staat haaks op de gebiedsvisie, maar als het aan twee ondernemers en de gemeente Tiel ligt wordt dit herzien en in 2018 omgetoverd tot een industrieel zonnepark met 150.000 zonnepanelen van blauw glas en staal.

 

Actiecomité ZonnepaNEE en deze website zijn initiatieven van een aantal betrokken buurtbewoners uit Kapel-Avezaath en Wadenoijen die deze plannen onbegrijpelijk en onacceptabel vindt. We zijn niet tegen duurzame energie. Integendeel zelfs. Maar wij vinden dat er veel geschiktere locaties zijn. Industrieterreinen zoals Kellen en Medel, afgelegen en braakliggende grond, langs de Betuwelijn, de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal, op daken en in geluidswallen. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert met haar Ladder voor Duurzame Verstedelijking eerst te kijken naar mogelijkheden binnen of bij gebieden met verstedelijking, voordat agrarische en landelijke buitengebieden in beeld komen.

 

De voorstellen van de initiatiefnemers betekenen dat de gemeente in één klap voor een aanzienlijk deel kan voldoen aan het Gelders Energie Akkoord in 2020. De fruittelers die benaderd zijn door de grote investeerders in deze parken krijgen een lucratief aanbod met hoge prijzen voor het verpachten van hun grond. De gemeente krijgt deze kans in de schoot geworpen. Dat begrijpen we best. Maar een ja-mits houding richting zo’n grootschalig project in het belang van één ontwikkelaar, ten koste van het landschap, de leefomgeving en de gemeenschappelijke belangen van een grote groep bewoners, vinden wij onbegrijpelijk. Van de gemeente verwachten wij dat ze een heldere visie en beleid ontwikkelt en gedegen onderzoek doet naar de inpasbaarheid van duurzame energievormen in daarvoor geschikte locaties. Met bescherming van haar cultuurhistorische landschap en schaarse agrarische grond en betrokkenheid met bewoners. Precies zoals het eerder door de gemeente in de gebiedsvisie 2016 aangegeven is.

 

Als actiecomité ZonnpaNEE zijn we niet alleen tegen. We zijn bereid mee te denken over alternatieve oplossingen. Dan moeten we vanaf het begin met een open vizier onderzoeken wat de juiste mogelijkheden, oplossingen en afwegingen zijn. Samenwerking tussen bewoners, bedrijven en grondbezitters kan bijvoorbeeld een coöperatie opleveren, die in samenspraak met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zelfvoorzienend kan zijn in groene stroom. Daarvoor kan gezamenlijk geïnvesteerd worden in geschikt gebied. Zo kunnen we allemaal op een bewuste manier meedenken over, investeren in en profiteren van duurzame energie. Want daar willen we uiteindelijk met z’n allen naartoe.

 

 

Contact actiecomité ZonnepaNEE

info@zonnepanee.nl